Общи условия

1. Кой сме ние?

При прилагане на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:

• Mr.Gyros – „Мистър Гирос БГ” EООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 6, вписано в Търговския регистър към агенцията по вписванията с ЕИК 201644021;

mrgyros.bg – електронен магазин, собственост на Mr.Gyros, достъпен на адрес в интернет http://mrgyros.bg/, посредством който клиентите имат възможност да извършват поръчки;

• Клиент – всяко лице, което е извършило регистрация по реда на настоящите Общи условия и има активен Клиентски профил, а също така и лица, които извършват поръчки без създаване на Клиентски профил;

• Клиентски профил – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на електронния магазин уникален профил на съответния клиент за достъп до mrgryos.bg, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;

• Поръчка – заявка до Mr.Gyros за доставка на обявените на mrgyros.bg стоки (храни, напитки и др.), предлагани от трети страни.

2. Регистрация, приложимост

2-1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между Mr.Gyros и всеки клиент и са достъпни на интернет страница общи условия.

2-2. С отбелязването на съответната отметка при завършване на регистрацията или поръчка всеки клиент декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и приема да бъде обвързан от тях при всяко използване на електронния магазин и предлаганите чрез него услуги.

2-3. В случай че клиентът е непълнолетен, отбелязването на съответната отметка за приемане на настоящите общи условия и завършването на регистрацията/ поръчката трябва да бъде със съгласието на родителите или настойниците за приемане на настоящите общи условия. В случай че Клиентът е малолетен, изявлението за приемане на настоящите общи условия и за завършването на регистрацията/ поръчката се извършва от родител или настойник.

2-4. Приемането на общите условия чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон, а също и потвърждаването на всяка отделна поръчка, представляват електронни изявления по смисъла на закона за електронния документ и електронния подпис и водят до сключване на договор(и) между Mr.Gyros и съответния клиент.

2-5. При регистрация и при последващо актуализиране Клиентът, съответно неговият родител или настойник, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.

2-6. Mr.Gyros потвърждава завършването на регистрацията чрез отправяне на съобщение до посочения в електронната форма за регистрация email адрес, съдържащо информация за активирането на клиентския профил.

2-7. Посоченият в електронната форма за регистрация/поръчка (съответно евентуално актуализираният впоследствие) e-mail адрес ще бъде използван от Mr.Gyros за връзка с клиента, като отправените до него съобщения ще се считат за получени с изпращането им до електронната поща на клиента без нужда от изрично потвърждение за това.

3. Права и задължения на Клиента

3-1. Клиентът е длъжен да използва mrgyros.bg и предлаганите от електронния магазин услуги добросъвестно, по предназначение, за лични и некомерсиални цели.

3-2. Клиентът, регистрирал клиентски профил, няма право да предоставя достъп до клиентския си профил на трети лица. Регистрираният клиент е длъжен да пази потребителското име и паролата за достъп до своя клиентски профил. В случай че трето лице получи достъп до данните за вписване или до Клиентския профил по какъвто и да е начин, съответният регистриран клиент е длъжен незабавно да уведоми за това Mr.Gyros. При неизпълнение на това задължение регистрираният Клиент ще носи отговорност за евентуално претърпени от Mr.Gyros вреди, като до момента на надлежното уведомяване Mr.Gyros ще приема всяко идентифициране с потребителското име и паролата на съответния регистриран клиент като достъп, осъществен от самия регистриран клиент.

3-3. В случай на промяна на данните за самоличност, посочени при регистрация, регистрираният клиент е длъжен да ги актуализира своевременно при спазване на изискването те да бъдат точни, верни и пълни.

4. Права и задължения на Mr.Gyros

4-1. При необходимост и с оглед запазването и подобряването на качеството и сигурността на www.mrgyros.bg, Mr.Gyros може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до www.mrgyros.bg.

5. Поръчка

5-1. Mr.Gyros има право да променя асортимента, описанието, времето за доставка и другите детайли във връзка с предлаганите от трети страни в електронния магазин стоки. Mr.Gyros полага грижа информацията за предлаганите от трети страни стоки в електронния магазин винаги да бъде актуална и точна. Въпреки това е възможно някои актуализации да отнемат техническо време.

5-2. Всяка отделна поръчка се изпълнява на стойност и при другите условия, изрично посочени на клиента преди финализиране на съответната поръчка. Тези условия се отнасят единствено до съответната поръчка, която бива финализирана, като Mr.Gyros не гарантира, че в бъдеще клиентът ще може да извършва Поръчки при същите условия.

5-3. Mr.Gyros има право да откаже поръчка и/или предаване на напитки, съдържащи алкохол, както и на други продукти, за чиято консумация има възрастово ограничение, когато клиентът не може да удостовери възрастта си или откаже да го направи в случай на основателни съмнения от страна на Mr.Gyros.

5-4. Поради естеството на поръчаните стоки, поръчки не могат да бъдат отказвани след финализирането им от страна на клиента. Финализирана поръчка обвързва Клиента, като той е длъжен да я приеме и да я заплати, освен ако доставените стоки се разминават с поръчаното от Клиента.

5-5. В случай на невъзможност за предоставяне на заявени от Клиента стоки, Mr.Gyros уведомява клиента за това във възможно най-кратък срок, а в случай че клиентът не избере поръчката му да бъде променена, всяка евентуално заплатена до този момент от клиента сума се възстановява в пълен размер чрез използване на същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната транзакция, освен ако Клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за клиента.

6. Начини на плащане

6-1. Стойността на стоките и услугите може да бъде заплащана по електронен път, посредством един от посочените преди финализирането на съответната поръчка начини, а също и чрез плащане при получаване.

7. Прекратяване на отношенията между страните

7-1. Отношенията между страните могат да бъдат прекратени в следните случаи:

7-1-1. по взаимно съгласие;

7-1-2. при доброволно закриване на клиентския профил от страна на регистриран клиент, чрез заявка на Еmail: info@mrgyros.bg

7-1-3. след надлежното изпълнение на поръчка на нерегистриран клиент;

7-1-4. в случай, че регистриран клиент заяви изрично в писмен вид в съответния период, че не приема извършени изменения и/или допълнения на настоящите общи условия или Политиката на поверителност;

7-1-5. при настъпване на обективни причини, правещи невъзможно изпълнението на договора;

7-1-6. едностранно от Mr.Gyros, в случай, че бъде установено, че Клиентът използва електронния магазин и/или предлаганите чрез него услуги в нарушение на настоящите общи условия, например при съзнателно предоставяне на неточен адрес за доставка. Във всички случаи на нарушение на настоящите общи условия Mr.Gyros има право да откаже приемането на поръчки от същия клиент в бъдеще.

7-2. В посочените по-горе случаи Клиентският профил, когато има такъв, се закрива и достъпът до него се преустановява.

8. Интелектуална собственост

8-1. Електронният магазин mrgyros.bg, цялото негово съдържание, както и свързаните търговски марки, са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на действащото българско и приложимото международно законодателство. „Мистър Гирос БГ” EООД притежава (или е упълномощено от съответните трети страни да използва) правото на интелектуална собственост върху електронния магазин в неговата цялост, както и върху всички съставляващи го отделни компоненти, и съдържанието му не може да бъде използвано нито в неговата цялост, нито частично от трети лица без изричното предварително писмено съгласие на носителя на правата на интелектуална собственост.

8-2. Mr.Gyros има право да използва получени от своите Клиенти коментари и препоръки за развитие на своите услуги като свои, по пряк или косвен начин и без да дължи възнаграждение за това.

9. Ограничаване на отговорността

9-1. Mr.Gyros не носи отговорност за претърпени от Клиента имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи в случай на неспазване на настоящите общи условия от страна на клиента или поради други, независещи пряко от Mr.Gyros причини, и/или когато това се дължи на обстоятелства извън контрола на Mr.Gyros, например при временни проблеми с хостинг услугите или плащанията чрез външен доставчик.

9-2. Mr.Gyros не носи отговорност за засягането на правата на трети лица с (без)действията на клиента при използването на електронния магазин и/или предлаганите чрез него стоки и услуги, в хипотези, включващи, но без да бъдат ограничени до нарушаване на настоящите общи условия, като например използване от Клиент на чужди данни за самоличност.

10. Промени в Общите условия

10-1. При необходимост Mr.Gyros има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите общи условия.

10-2. При извършване на изменения и/или допълнения на настоящите общи условия, те биват публикувани на mrgyros.bg, като на регистрираните клиенти се предоставя двуседмичен срок за запознаването с промените.

10-3. В предоставения им двуседмичен срок регистрираните клиенти могат да заявят с изрично писмено съобщение до Mr.Gyros, че не приемат измененията и/или допълненията в общите условия. В такъв случай клиентският профил на съответния регистриран клиент се закрива и отношенията между страните се прекратяват.

10-4. В случай че регистрираният клиентът не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред. Изменените и/или допълнени общи условия действат между страните и в случаите, когато клиентът ги приеме наново в рамките на двуседмичния период във връзка с финализирането на нова поръчка.

10-5. Изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия не засягат отношенията между Mr.Gyros и Клиента, възникнали преди съответните промени във връзка с валидно заявени, приети и изпълнени Поръчки.

11. Решаване на спорове, други разпоредби

11-1. В случай на неудовлетвореност от електронния магазин или предлаганите чрез него услуги Mr.Gyros насърчава Клиентите да се свържат директно с представител на дружеството по един от посочените в раздел „Контактна информация“ по-долу начини, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че клиентът не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Mr.Gyros, право на Клиента е да отнесе въпроса до Европейската Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове. Право на клиента е да отнесе подобни въпроси и до Комисията за защита на потребителите.

11-2. За неуредените в настоящите общи условия положения се прилагат общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.

11-3. Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите общи условия не води до недействителност на Общите условия в тяхната цялост.

 

 

Последна промяна: 16.06.2022